Betongolje /globalassets/inriver/resources/52120_ff_betonolie_10l.tif
betong Olje

Område

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H304) Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr: 4 Timer

Overmalbar: 12 Timer

Gjennomherde: 5 Døgn

Overflate

Gulv

Betong

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne