Epoxy Gulvmaling 2K /globalassets/inriver/resources/floor_ep.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

Fareikon

Signal ord

Fare, Advarsel

Helse setninger

(H315) Irriterer huden.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H318) Gir alvorlig øyeskade.
(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(H411) Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.

Tørketid

Berøringstørr (Timer): 10 Timer

Gjennomherde (Dager): 7 Døgn

Overflate

Gulv

Finish

80, Blank

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne