Natural Wood Edeltreolje Classic /globalassets/inriver/resources/edelolie.png
Inneholder beskyttende UV-filter og begrenser mugg, sopp og algevekst på overflaten
Natural Wood heltre olje Classic - Eksklusiv, værbestandig olje, som gir rik olje behandling med en elegant høy glans.

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H373) Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering¤.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr: 4 Timer

Overmalbar: 12 Timer

Gjennomherde: 7 Døgn

Overflate

Træ

Møbler

Tre, ute

Finish

90, Blank

Rekkeevne

15 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Inneholder beskyttende UV-filter og begrenser mugg, sopp og algevekst på overflaten