Natural Wood Edeltreolje Classic /globalassets/inriver/resources/edelolie.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Inneholder beskyttende UV-filter og begrenser mugg, sopp og algevekst på overflaten

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H373) Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren>.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr (Timer): 4 Timer

Overmalbar (Timer): 12 Timer

Gjennomherde (Dager): 7 Døgn

Overflate

Træ

Møbler

Tre, ute

Finish

90, Blank

Rekkeevne

15 (m2/l) Ordinær rekkeevne