Kontaktlim /globalassets/inriver/resources/73700_bostik_kontaktlim_35ml.png

Varianter

0,04 L
89,95 kr / stykk

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H225) Meget brannfarlig væske og damp.
(H315) Irriterer huden.
(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data