01 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/fl_01_wtcl.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Trenger inn

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H304) Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H373) Kan forårsake organskader ved langvarig eller gjentatt eksponering¤.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr: 2 Timer

Overmalbar: 16 Timer

Gjennomherde: 28 Døgn

Overflate

Tre, ute

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

10 (m2/l) Lang rekkeevne

6 (m2/l) Kort rekkeevne

Bruk

  • Trenger inn
  • Motvirker opptak av fukt
  • Sikrer vedheft