2-in-1 Wood Tex Classic /globalassets/inriver/resources/2in1-wtcl.png

Varianter

0 kr

Leveringstid 3-4 dage

Bruk

  • Enkel og rask påføring
  • Transparent
  • Inneholder UV-filter

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H304) Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H373) Kan forårsake organskader <eller angi alle organer som påvirkes dersom disse er kjent.> ved langvarig eller gjentatt eksponering <Angi eksponeringsvei dersom det med sikkerhet er fastslått at ingen andre eksponeringsvier er årsak til faren>.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Tørketid

Berøringstørr (Timer); 6

Overmalbar (Timer); 12

Gjennomherde (Dager); 28

Overflate

Tre, ute

Finish

Matt

Rekkeevne

6 (m2/l) Ordinær rekkeevne

10 (m2/l) Lang rekkeevne

4 (m2/l) Kort rekkeevne