Epoxy Gulvmaling 2K /globalassets/inriver/resources/floor_ep.png
Ekstra slitesterk kjemikaliebestandig Epoxy Gulvmaling.
Flügger Epoxy Gulvmaling 2K til behandling av betong- og tregulv. Anbefales til lokaler med høye funksjonelle krav, hvor det forekommer lett trafikk, bruksbetinget slitasje, kjemikaliepåvirkning og noe smuss. Tåler kraftig rengjøring med vann, maskiner og rengjøringsmidler.
  • Ekstra slitesterk overflate
  • Diffusjonsåpen
  • Kjemikaliebestandig

Fareikon

Signal ord

Fare, Advarsel

Helse setninger

(H315) Irriterer huden.
(H317) Kan utløse en allergisk hudreaksjon.
(H318) Gir alvorlig øyeskade.
(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(H411) Giftig, med langtidsvirkning, for liv i vann.
(EUH205) Inneholder epoksyforbindelser. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH208) Inneholder sensibiliserende stoff. Kan gi en allergisk reaksjon.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Tørketid

Gjenbehandlingstørr v/ 20°C, 60% RF (Timer): 10 Timer

Gjennomherdet v/ 20°C, 60% RF (Dager): 28 Døgn

Overflate

Gulv

Finish

80, Blank

Rekkeevne

8 (m2/l) Ordinær rekkeevne

Bruk

  • Ekstra slitesterk overflate
  • Diffusjonsåpen
  • Kjemikaliebestandig
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data