Fluren 39 Desinfeksjonsmiddel /globalassets/inriver/resources/74457_ff_fluren_39_1l.png
Muggsopp og bakterier

Fareikon

Signal ord

Advarsel

Helse setninger

(H315) Irriterer huden.
(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(H412) Skadelig, med langtidsvirkning, for liv i vann.

Bruk

  • Muggsopp og bakterier
  • Dårlig lukt
  • Statisk elektrisitet
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data