Lavaromatisk White Spirit /globalassets/inriver/resources/75039_ff_lugtfri_terpentin_1l.png

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H226) Brannfarlig væske og damp.
(H304) Kan være dødelig ved svelging om det kommer ned i luftveiene.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
  • Produktbeskrivelse

  • Produktanvendelse

  • Tekniske data