Spray Flekkforsegler /globalassets/inriver/resources/pletforseg.png

Varianter

0,5 L
329,00 kr / stykk
 renvasking

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H222) Ekstremt brannfarlig aerosol.
(H229) Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(P101) Dersom det er nødvendig med legehjelp, ha produktets beholder eller etikett for hånden.
(P102) Oppbevares utilgjengelig for barn.
(P210) Holdes vekk fra varme, varme overflater, gnister, åpen ild og andre antenningskilder. Røyking forbudt.
(P211) Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
(P251) Må ikke punkteres eller brennes, selv ikke etter bruk.
(P260) Ikke innånd
(P410P412) Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
(P501) Innhold/beholder leveres til …
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Overflate

Tak

Vegg

Finish

Halvmatt

Rekkeevne

2 (m2/l) Ordinær rekkeevne