Spray Flekkforsegler /globalassets/inriver/resources/pletforseg-647742.jpg?1a6e3d46

Varianter

0,5 L
339,00 kr / stykk
 renvasking

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H222) Ekstremt brannfarlig aerosol.
(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(P101) Dersom det er nødvendig med legehjelp
(P102) Oppbevares utilgjengelig for barn.
(P210) Holdes vekk fra varme
(P211) Ikke spray mot åpen flamme eller annen tennkilde.
(P251) Må ikke punkteres eller brennes
(P260) Ikke innånd
(P410P412) Beskyttes mot sollys. Må ikke utsettes for temperaturer høyere enn 50 °C /122 °F.
(P501) Innhold/beholder leveres til …
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.
(EUH211) Advarsel! Farlige respirable dråper kan dannes ved sprøyting. Sprøytetåke må ikke innåndes.

Overflate

Målet

Finish

Halvmatt

Rekkeevne

2 (m2/l) Ordinær rekkeevne