Spray Flekkforsegler /globalassets/inriver/resources/pletforseg.png

Varianter

0,5 L
319,00 kr / stykk
 renvasking

Fareikon

Signal ord

Fare

Helse setninger

(H222) Ekstremt brannfarlig aerosol.
(H229) Beholder under trykk: Kan eksplodere ved oppvarming.
(H319) Gir alvorlig øyeirritasjon.
(H336) Kan forårsake døsighet eller svimmelhet.
(EUH066) Gjentatt eksponering kan gi tørr eller sprukket hud.

Overflate

Tak

Vegg

Finish

Halvmatt

Rekkeevne

2 (m2/l) Ordinær rekkeevne