Arbeidsbeskrivelse for sparkling av skjøter på gipskartongplater

Sparkling av gipskartongplater med kartongkledde, forsenkede langkanter
Sparkling av gipsplateskjøter er på samme tid enkelt og komplisert. Arbeidsprosessen er i prinsippet  enkle, men det krever innsikt og rutine å  ta høyde for de forskjellige forhold som påvirker det ferdige resultatet. Arbeidsanvisningen gjelder gipskartongplater med kartongkledde forsenkede langkanter samt kartongkledde kortkantskjøter. 

Arbeidet med sparkelmassen og ilegging av sparkeltape kan deles opp i to prosesser, som hver for seg krever optimal oppmerksomhet, hvis sparkelresultatet skal bli perfekt. 
A. Sparkelprosess
B. Tørkeproses

 
Sparkelprosess

Sparkling og papirtape
1. Det er viktig, at sparkelmassen blir bearbeidet inn i skjøten og at det blir påført tilstrekkelig mengde sparkelmasse på overflaten. 
2. Sparkeltapen vendes med den prefabrikkerte fold inn mot samlingen, trykkes fast med sparkelen og presses ned i den våte sparkelmasse.  
3. I samme arbeidsgang skrapsparkles det over sparkeltapen. Sparkeltapen skal være presset så langt inn at det avleires et tynt lag sparkelmasse på yttersiden av sparkeltapen. Vær oppmerksom på at sparkelmassen under sparkeltapen skal være helt tørr innen videre behandling.

Mellomsparkling
4. Skjøter, profiler og skruehull sparkles 2. gang og mellom slipes når overflaten er tørr

Sluttsparkling
5. Skjøter, profiler og skruehull sparkles siste gang. Avhengig av utfallskrav kan sluttsparkling utføres som helsparkling. Overflatene slipes og er nå klar til videre behandling.

Illustrasjonen av de nevnte arbeidsprosessene nedenfor: 

spartelag

Den beskrevne arbeidsbeskrivelse vil sikre at sparkeltapen er plasert midt i sparkellaget. Samtidig påvirker skrapsparklingen, at oversiden av sparkeltapen blir fuktet. Det minimerer risikoen for kantslipp og spalting ved for hurtig uttørking.

Tørkeprosess
Temperatur og luftfuktighet under utførelse og opptørking har avgjørende innflytelse på det ferdige resultatet. 

I forbindelse med hver sparkelprosess, men spesielt ved opptørking etter at sparkeltapen er montert,  er det viktig, at inneklimaet er stabilt, uten store svingninger og at det ikke er for tørt, for varmt, for fuktig eller for kaldt. Vær også oppmerksom på at overflatenes temperatur ikke avviker fra temperaturen i rommet generellt. 

Flügger anbefaler, at sparkelarbeidet utføres under optimale eller akseptable forhold. Blir arbeidet utført under mindre gunstige forhold, er det risiko for skader. 

skema gips

Skjemaet  angir forventede tørketider og gjenbehandlings-intervaller, ved forskjellige kombinasjoner av temperatur og luftfuktighet. De angitte verdier kan variere avhengig av lagtykkelse og hvilket av våre produkter, som anvendes. For å unngå etterfølgende kryp er det avgjørende at sparkelmassen er helt tørr mellom hver behandling.  

Typiske problemer på grunn av lav luftfuktighet og høy temperatur
1. Kort åpen tid, vanskelig bearbeiding
2. Kantslipp
3. Delaminering (spalting)
4. Sprekkdannelse
5. Mangelfull vedheft

Typiske problemer på grunn av høy luftfuktighet og lav temperatur
1. Lang tørketid
2. Blærer og buler i sparkeltapen
3. Dårlige slipeegenskaper på sparkelmassen
4. Etterfølgende kryp og synlige sparkelskjøter
5. Mangelfull vedheft

Ut over påføring, tørkebetingelser og etterbehandling, er korrekt utførelse av gipsplatemontering og den un-derliggende konstruksjon i sakens natur avgjørende for at det samlede resultatet lever opp til forventningene. Hvis et eller flere av de nevnte forhold ikke overholdes økes risikoen for skader og reklamasjoner betydelig.

Det er en forutsetning at gipsplatene er montert i.h.t. gipsplateprodusentenes anvisninger og standarder. Ved eventuelle reklamasjoner vil Flügger legge den samlede dokumentasjon for konstruksjon, platemontasje og sparkel arbeide til grunn for vår vurdering. Herunder dokumentasjon for at sparkelarbeidet er utført innenfor de anbefalte verdier for temperatur og luftfuktighet.