Flügger gjenåpner for salget av løsninger til gipsplateskjøter

Flügger valgte rett før jul å stoppe alt salg av sparkel og remser på grunnlag av usikkerhet om årsa-ken til problemer med sparkling av gipsplateskjøter. I perioden fra før jul og frem til nå har Flügger gjennomført en rekke tester og analyser for å avdekke de mulige årsakene til at gipstapen slipper i kantene enkelte steder etter sparkling. 

Disse testene og analyser har påvist at sparkelproduktene ikke har feil eller mangler, men at påfø-ringen er av korrekt betydning for om behandlingen ender med et godt resultat. Flügger konkluderer med at hvis underlaget er tørt og forholdene omkring temperatur og luftfuktighet (tørrebetingelser) er korrekte, vil behandlingen virke etter hensikten. Derfor gjenåpner Flügger nå for salget av løsninger til gipsplateskjøter. Samtidig har vi persistert anvisningen for bruk av produktene. 

Slik har vi testet produktene
Flügger har gjennomført tester og analyser både internt og eksternt under forskjellige forhold for å skape en realistisk gjengivelse av de forholdene som produktene anvendes under. Våre tester og ana-lyser har omfattet flere produkter, varierende temperaturer, varierende luftfuktighet samt forskjellige påføringsmetoder.

Disse forholdene påvirker sluttresultatet  
Det økende tidspresset på byggeplassen, kombinert med variabler som temperatur og luftfuktighet har stor betydning for kvaliteten av det endelige arbeide. Bygge tempoet er i mange tilfeller skrud opp sammenlignet med tidligere og ofte er det fuktig og kaldt i bygningen, heretter påtvinges den viktige tørkeprosessen med radiatorer og varmluftsovner som resulterer i at det blir meget varmt og tørt. 
Våre analyser og tester viser at utsving i varme, kulde, fukt, samt tør luft i forskjellige ugunstige kom-binasjoner har store negative konsekvenser for det endelige resultat. 

Utfordringer man ofte ser på grunn av lav luftfuktighet og høy temperatur er f.eks.: 

  • Kort åpningstid, vanskelig bearbeiding
  • Kantslip
  • Delaminering
  • Revnedannelser
Utfordringer man ofte ser på grund av høy luftfuktighet og lav temperatur er f.eks.:
  • Lang tørketid
  • Blære og buler i sparkeltapen
  • Dårlige slipe-egenskaper på sparkelmassen
  • Etterfølgende svinn og synlige sparkelsamlinger
Dessuten er det av avgjørende betydning at arbeidet utføres håndverksmessig korrekt. Det å sparkle gipsplater krever dyktighet og håndverksmessige kvalifikasjoner og det er svært viktig for et godt re-sultat.
På linje med andre leverandører i bransjen har Flügger derfor valgt å oppdatere arbeidsanvisningen med en avklaring av kravene til utførselen av arbeidet.

Arbeidsanvisningen finnes her

Løsninger til gipsplateskjøter tilbake i butikken

Da produktene ikke er feilbeheftende gjenåpner Flügger således for salget av løsninger til gipsplates-kjøter med en presisert arbeidsbeskrivelse.
 
Varenr.: Produktnavn:
30100 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 23m
30101 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 76m
30102 Marco Spark-Perf Drywall joint tape, 50mm x 150m
   
29912 Flügger Sandplast 696 Joint Filler_10 L
71779 Flügger Sandplast LB_firk 12 L
76576 Flügger Sandplast LB Light Bazooka Bucket_15 L
77172 Flügger Sandplast LB Bazooka Bag_15 L
Flügger arbeider fortsatt på å styrke produktenes egenskaper
Det er Flüggers klare målsetning, hele tiden å sikre tidssvarende produkter og løsninger til malerfaget og derfor vil vi løpende arbeide på å styrke våre produkter i takt med den utviklingen markedet tar. Som tidligere meddelt arbeider Flügger p.t. på å gjøre våre sparkelprodukter til gipsplateskjøter ennå mere tolerante, så disse i større grad kan motstå de opplevede utfordringer. Vi forventer i den forbin-delse å ha et mere tolerant produktprogram til gipsplateskjøter klar i slutten av januar.  

Spørsmål

Har du spørsmål til denne informasjon kontakt Teknisk Support.