Rask Levering
Alltid fri frakt over 1000 kr.
30 dages returrett
Avhent i butikk
Rask Levering
Alltid fri frakt over 1000 kr.
30 dages returrett
Avhent i butikk
  • ...

The Norwegian Transparency Act

 

Code of conduct

I vår Code of Conduct, heretter referert til som etiske retningslinjer, har Flügger konsernet listet opp en rekke høye kommersielle og etiske standarder som Flügger partnere, inkludert blant annet leverandører, forventes å overholde. Det er et ikke-omsettelig sett med krav, som hver av våre leverandører må oppfylle.

Flügger Code of Conduct er basert på FN’s Verdenserklæring om Meneskerettigheter, konvensjonene frå Den Internsjonale Arbeiderorganisasjonen (International Labour Organization, ILO) om grunnleggende prinsipper og rettigheter på arbeidsplassen og OECD’s retningslinjer for multinasjonale virksomheter. Du kan lese våre etiske rengingslinjer her: https://www.flugger.com/koncern/krav-til-samarbejdspartnere/ 

Manglende overholdelse av de etiske retningslinjene kan blant annet medføre oppsigelse av forretningsforholdet til leverandøren.

Utvalgte leverandører og andre forretningspartnere blir også screenet for sanksjoner og relevante ESG-risikoer, som risiko for korrupsjon og bestikkelser, brudd på menneskerettigheter mv. for en gitt leverandør/samarbeidspartner basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Valget av hvilke leverandører, som er gjenstand for ytterligere screening, er basert på leverandørland og innkjøpsverdi for den enkelte leverandør.

Supplier due diligence

Som en del av vårt arbeid med ansvarlige innkjøp, har vi i 2022/23 utarbeidet en ESG risikokartlegging av våre leverandører basert på produktenes opprinnelsesland. Vi baserer risikovurderingen på fem internasjonale og offentlig tilgjengelige indekser, som dekker både miljø/klimaforhold (E), menneskerettigheter og arbeidsforhold (S) og antikorrupsjon (G).

ESG-risikokartleggingen danner grunnlaget for en vurdering av leverandørenes risikonivå, og gir oss et bedre utgangspunkt for å gjøre dialogen med leverandørene mer målrettet. Dette gjelder spesielt de av våre leverandører, som opererer i bransjer og land, hvor ESG-risikoen er høyere.

Ansvar i leverandørkjeden

I tillegg til våre etiske retningslinjer, er vår innsats i forhold til ansvarlige innkjøp basert på våre «Sustainability Principles for Suppliers», som er ytterligere bærekraftsprinsipper basert på Flügger Code of Conduct, spesielt rettet mot våre leverandører. Alle nye leverandørkontrakter er derfor underlagt Flüggers «Sustainability Principles for Suppliers». Der en leverandør ikke ønsker å signere Sustainability Principles for Suppliers, fordi de har sine egne etiske retningslinjer, evaluerer vår juridiske avdeling, om leverandørens etiske retningslinjer til et minimum oppfyller våre standarder, før vi inngår et samarbeid.

Har du et spørsmål til oss?

Enhver har rett til å be Flügger skriftlig om informasjon angående håndtering av faktiske og negative konsekvenser i vår leverandørkjede.

Flügger har etablert en prosess for å motta og håndtere slike forespørsler. Forespørsler kan sendes til følgende e-post: communication@flugger.com

Vi prøver å svare på din henvendelse innenfor 3 uker.