Rask Levering
Alltid fri frakt over 1000 kr.
30 dages returrett
Avhent i butikk
Rask Levering
Alltid fri frakt over 1000 kr.
30 dages returrett
Avhent i butikk
  • ...

Åpenhetsloven (The Norwegian Transparency Act)

Introduksjon, organisasjon og virksomhetsområde

Flügger er et internasjonalt konsern med hovedkontor i Danmark, som utvikler, produserer, markedsfører og selger et bredt sortiment av byggmaling, trebeskyttelse, sparkel, tapet og tilbehør. Målgruppene våre er den profesjonelle maleren og den private forbrukeren. Vi ser det som vår viktigste oppgave å utvikle og levere produkter og løsninger som gjør det mulig for kundene våre å levere resultater av høy kvalitet på en så effektiv måte som mulig.

I samsvar med Flüggers regnskapsår dekker rapporten i henhold til åpenhetsloven perioden 1. mai 2023 til 30. april 2024. Rapporten er vedtaket av selskapets styre og daglige leder 28. juni 2024.

Ytterligere informasjon om selskapets organisasjon og virksomhet finnes i Flüggers årsrapport (Annual Reports (flugger.com)).

Arbeidet med ESG

Den 27. juni 2024 publiserte Flügger sin ESG-rapport 2023/2024 (CSR-rapporter (flugger.com)).

Her forklarer Flügger arbeidet med ESG, fokusområder, grunnlaget for utarbeidelsen av rapporten, organiseringen av ESG, våre interessenter, prosess og metode, verdikjedekartlegging og de temaene som Flügger anså som viktigst å fokusere på:

- Produktenes miljø- og helseprofil

- Klimaendringer

- Energi

- Luftforurensning

- Mangfold

- Helse og sikkerhet

- Forretningsatferd

Hvert av de ovennevnte områdene er grundig behandlet i ESG-rapporten, og noen av dem som er relevante for åpenhetsloven, er omtalt nedenfor.

Code of conduct

I våre etiske retningslinjer, heretter kalt Code of Conduct, har Flügger-konsernet listet opp en rekke høye kommersielle og etiske standarder som Flüggers samarbeidspartnere, inkludert blant annet leverandører, forventes å overholde. Det er et sett med krav som ikke er gjenstand for forhandlinger, og som hver av våre leverandører må oppfylle.

Flüggers etiske retningslinjer er basert på FNs menneskerettighetserklæring, Den internasjonale arbeidsorganisasjonens (ILO) konvensjoner om grunnleggende prinsipper og

rettigheter på arbeidsplassen og OECDs retningslinjer for multinasjonale selskaper. Du kan lese våre etiske retningslinjer her

Manglende overholdelse av de etiske retningslinjene kan blant annet føre til at forretningsforholdet med leverandøren avsluttes.

Utvalgte leverandører og andre forretningspartnere screenes også for sanksjoner og relevante ESG-risikoer, for eksempel risiko for korrupsjon og bestikkelser, brudd på menneskerettighetene osv. for en gitt leverandør/partner basert på offentlig tilgjengelig informasjon. Valget av hvilke leverandører som blir gjenstand for ytterligere screening, er basert på leverandørland og innkjøpsverdi for den enkelte leverandør.

Flügger har en varslingsordning der ansatte, samarbeidspartnere, leverandører, kunder osv. anonymt kan varsle om alvorlige lovbrudd, herunder brudd på menneskerettighetene, korrupsjon og bestikkelser. Ordningen er tilgjengelig fra alle land, og varslingsordningen sikrer anonymitet, sikkerhet og brukervennlighet. Vi gjennomgår alle varsler i ordningen.

Se en detaljert beskrivelse av hvordan vi håndterer varsling på https://www.flugger.com/whistleblowerordning.

Risikovurdering i leverandørkjeden

Vi har en risikobasert tilnærming til ESG i leverandørkjeden. I 2022/23 utviklet vi en ESG-risikokartlegging av leverandørene våre basert på produktenes opprinnelsesland, og i 2023/24 har vi utviklet en leverandørrisikokartlegging basert på bransjesegmentering.

ESG-risikokartlegging basert på opprinnelsesland

Kartleggingen av landrisiko er basert på flere offentlig tilgjengelige E-, S- og G-indekser fra universiteter og ikke-statlige organisasjoner, som sammenlignes med opprinnelseslandet til produktene vi kjøper inn. Flüggers ESG-risiko på landbasis er lav, og bare 0,5 prosent av innkjøpene våre kommer fra leverandører i land med potensielt høy risiko og 9,5 prosent fra områder med potensielt middels risiko. Resten av innkjøpene våre kommer fra leverandører som opererer i områder med lav risiko. Risikoprofilen varierer med hensyn til E-, S- og G-parametere per leverandør og for de totale innkjøpene.

96 prosent av kostnadene for råvarer og emballasje som brukes i Flüggers egen produksjon, kommer fra EU, og 97 prosent kommer fra Europa. Europa. Av de totale kostnadene for innkjøpte produkter og tjenester kommer 90 prosent fra EU og 99 prosent fra Europa. Denne lave risikoen er i tråd med Flüggers mangeårige strategi om å kjøpe inn varer og tjenester i geografisk nærhet for å optimalisere forsyningssikkerhet, bærekraft og kostnader. Andelen av innkjøp i EU og Europa er noe lavere enn rapportert i fjor på grunn av bedre data om opprinnelsesland for råvarer eller produkter etter første ledd i forsyningskjeden. De landene

der Flügger kjøper flest råvarer og produkter utenfor Europa, er USA, Kina og Europa, USA, Kina og Sørøst-Asia.

ESG-risikokartlegging basert på bransje

Vår kartlegging av bransjerisiko er basert på bransjerisikoer identifisert av SASB. Når EFRAG publiserer de sektorspesifikke standardene, vil vi oppdatere risikokartleggingen.

Kartleggingen vår viser at vi har potensielle ESG-risikoer i leverandørkjeden vår, særlig på områdene miljø og helse og sikkerhet for de ansatte.

Du finner mer informasjon om Flüggers aktsomhetsvurderinger i leverandørkjeden i Flüggers ESG-rapport

Ansvarlighet i leverandørkjeden

I tillegg til våre etiske retningslinjer er vårt arbeid med ansvarlige innkjøp basert på våre bærekraftprinsipper for leverandører, som er ytterligere bærekraftprinsipper basert på Flügger Code of Conduct, spesielt rettet mot våre leverandører. Alle nye leverandørkontrakter er derfor underlagt Flüggers bærekraftprinsipper for leverandører. Hvis en leverandør ikke ønsker å signere bærekraftprinsippene for leverandører fordi de har sine egne etiske retningslinjer, vurderer vår juridiske avdeling om leverandørens etiske retningslinjer minst oppfyller våre standarder før vi inngår et samarbeid. Du finner bærekraftprinsippene for leverandører på https://www.flugger.com/koncern/samarbejdspartnere-og-leverandorer/

Har du et spørsmål til oss?

Alle har rett til å be Flügger skriftlig om informasjon om hvordan vi håndterer faktisk og negativ påvirkning i leverandørkjeden vår.

Flügger har etablert en prosess for å motta og håndtere slike forespørsler. Forespørsler kan sendes til følgende e-post:
communication @ flugger.com

Vi forsøker å svare på forespørselen din innen tre uker. Hvis mengden eller typen informasjon som etterspørres, gjør det uforholdsmessig byrdefullt å svare på informasjonsforespørselen innen tre uker, kan vi unntaksvis forlenge fristen med opptil to måneder. Vi vil da informere deg om at vi ikke kan svare innen tre uker, hvorfor vi ikke kan overholde fristen og når du kan forvente å få svar.